ABC News, “Anarchists claim Athens arson attack on Italian embassy car”

Ðåñéðïëéêü ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò Ý÷åé áðïêëåßóåé ôçí ïäü ÓÝêåñç óôï ÊïëùíÜêé, ìåôÜ ôï ôçëåöþíçìá áãíþóôïõ óå éóôïóåëßäá ï ïðïßïò ðñïåéäïðïßçóå ãéá ýðáñîç åêñçêôéêïý ìç÷áíéóìïý óôçí éôáëéêÞ ðñåóâåßá. Óôï êôÞñéï ôçò ðñåóâåßáò Ýóðåõóáí ï áñìüäéåò áñ÷Ýò êáé Üíäñåò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅîïõäåôÝñùóçò Åêñçêôéêþí Ìç÷áíéóìþí ðñïêåéìÝíïõ íá åñåõíÞóïõí êáé íá åíôïðßóïõí åíäå÷üìåíï ýðïðôï äÝìá. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

A little-known Greek anarchist group has claimed responsibility for an arson attack on an Italian diplomat’s car in Athens

Associated Press, December 8, 2022

ATHENS, Greece — A little-known Greek anarchist group has claimed responsibility for an arson attack on an Italian diplomat’s car at her home in Athens.

In a statement posted on a far-left website Thursday, a group calling itself “Revenge Cell Carlo Giuliani” said it carried out last Friday’s attack in a show of solidarity for Alfredo Cospito, an imprisoned Italian militant anarchist on hunger strike over prison conditions.

Carlo Giuliani was an anti-global protester killed during protests against a G8 meeting in Genoa in 2001. His name has been used before in claims of responsibility for arson attacks in Greece.

Read more

Written By
More from Agency
Reuters, “Dozens of police injured in G20 protests as Merkel seeks consensus”
Police expected around 100,000 protesters in the port city, some 8,000 of...
Read More