ABC News, “Anarchists claim Athens arson attack on Italian embassy car”

Ðåñéðïëéêü ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò Ý÷åé áðïêëåßóåé ôçí ïäü ÓÝêåñç óôï ÊïëùíÜêé, ìåôÜ ôï ôçëåöþíçìá áãíþóôïõ óå éóôïóåëßäá ï ïðïßïò ðñïåéäïðïßçóå ãéá ýðáñîç åêñçêôéêïý ìç÷áíéóìïý óôçí éôáëéêÞ ðñåóâåßá. Óôï êôÞñéï ôçò ðñåóâåßáò Ýóðåõóáí ï áñìüäéåò áñ÷Ýò êáé Üíäñåò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅîïõäåôÝñùóçò Åêñçêôéêþí Ìç÷áíéóìþí ðñïêåéìÝíïõ íá åñåõíÞóïõí êáé íá åíôïðßóïõí åíäå÷üìåíï ýðïðôï äÝìá. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

A little-known Greek anarchist group has claimed responsibility for an arson attack on an Italian diplomat’s car in Athens

Associated Press, December 8, 2022

ATHENS, Greece — A little-known Greek anarchist group has claimed responsibility for an arson attack on an Italian diplomat’s car at her home in Athens.

In a statement posted on a far-left website Thursday, a group calling itself “Revenge Cell Carlo Giuliani” said it carried out last Friday’s attack in a show of solidarity for Alfredo Cospito, an imprisoned Italian militant anarchist on hunger strike over prison conditions.

Carlo Giuliani was an anti-global protester killed during protests against a G8 meeting in Genoa in 2001. His name has been used before in claims of responsibility for arson attacks in Greece.

Read more

Written By
More from Agency
Lincoln Times-New, ” Reflecting on Charlottesville, Durham and North Carolina Monuments”
One thing that struck me about these recent events is, 75 years...
Read More